Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Marotura: het bedrijf Marotura Online Business B.V., gevestigd te Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 08160898.

b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Marotura een rechtsverhouding aangaat, waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn.

c. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document, al dan niet gewijzigd van tijd tot tijd.

d. Diensten: de diensten en/of werkzaamheden die Marotura ten behoeve van Opdrachtgever zal verrichten.

e. Partij(en): Opdrachtgever en Marotura, hetzij afzonderlijk, hetzij gezamenlijk.

 

Artikel 2.Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Marotura en Opdrachtgever.

2.2. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld “naar de geest” van deze bepalingen.

2.3. Mochten deze Algemene Voorwaarden strijdig zijn met de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen afspraken tussen partijen, dan prevaleren de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen afspraken boven deze Algemene Voorwaarden.

2.4. De toepasselijkheid van een verwijzing naar Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Marotura uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. Marotura is bevoegd om de Algemene Voorwaarden te wijzigen en deze gewijzigde Voorwaarden van toepassing te verklaren op de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst. Indien Marotura de gewijzigde Voorwaarden van toepassing verklaart op bestaande overeenkomsten, dan zal zij Opdrachtgever schriftelijk 30 dagen vóór de inwerkingtreding van die wijzigingen op de hoogte stellen, waarna Opdrachtgever gerechtigd is de overeenkomst tussen Partijen schriftelijk binnen 14 dagen op te zeggen, zonder dat één der Partijen een schadevergoeding aan de andere Partij verschuldigd is.

 

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst tussen Partijen komt enkel tot stand door:

a. de schriftelijke en/of per e-mail digitale aanvaarding van Opdrachtgever van de aanbieding van Marotura;

b. de bestelling of opdracht door Opdrachtgever, welke ofwel digitaal, per e-mail, ofwel schriftelijk, ongewijzigd en tijdig door Marotura wordt geaccepteerd.

 

Artikel 4. Inhoud overeenkomst

4.1. De inhoud van de overeenkomst blijkt zowel uit de aanvraag, de aanbieding als uit de digitale/schriftelijke aanvaarding van Opdrachtgever, dan wel uit de bestelling of de opdracht van Opdrachtgever.

4.2. Alle door Marotura uit hoofde van de overeenkomst te leveren Diensten dienen te voldoen aan de specificaties die door Marotura aan Opdrachtgever zijn verstrekt, alsmede aan al die eisen die gewoonlijk gesteld mogen worden.

4.3. Wijzigingen van de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk door Partijen gezamenlijk worden overeengekomen.

 

Artikel 5. Uitvoering van de Diensten

5.1. Marotura zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Marotura het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Marotura zal Opdrachtgever hierover tijdig informeren. Eventuele hiermee verband houdende meerkosten zijn voor rekening van Marotura, tenzij Partijen anders overeenkomen.

5.3. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig is en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Marotura aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, tijdig aan Marotura worden verstrekt.

Indien Opdrachtgever nalaat deze gegevens (tijdig) te verstrekken, dan heeft Marotura het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.4. Indien Marotura meer werkzaamheden dient te verrichten dan Partijen in de overeenkomst hebben opgenomen is Marotura gerechtigd de daaruit voorvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Marotura zal Opdrachtgever vooraf over het uitvoeren van extra werkzaamheden informeren. Na goedkeuring van Opdrachtgever zal Marotura de werkzaamheden uitvoeren.

5.5 Marotura is niet verantwoordelijk voor de content bij de uitvoering van de Diensten. Opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor de content die door Marotura bij de uitvoering van de Diensten wordt gebruikt.

5.6 Marotura kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortvloeiende uit de content, waarvan Marotura gebruik maakt tijdens de uitvoering van de Diensten.

 

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

6.1. Marotura zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een declaratie sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze declaratie is 14 dagen na de datum van de declaratie, tenzij op de declaratie anders is aangegeven of Partijen in de overeenkomst een andere termijn zijn overeengekomen.

6.2. In afwijking van het vorige lid is Marotura niet verplicht een declaratie te sturen indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is. Opdrachtgever zal conform de overeengekomen termijn bij vooruitbetaling het voor die termijn verschuldigde bedrag aan Marotura voldoen.

6.3. Indien de Diensten strekken tot de ontwikkeling van een specifiek werk en het werk in verschillende fasen wordt opgeleverd, zal Marotura per fase een declaratie sturen.

6.4. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

6.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt of indien deze wordt ontbonden.

6.6. In een geval als bedoeld in 7.5 heeft Marotura voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan. Eventueel aan Opdrachtgever verleende licenties ten behoeve van het gebruik van intellectueel eigendom van Marotura eindigen daarmee eveneens.

 

Artikel 7. Overmacht

Geen van de Partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden als sprake is van een omstandigheid welke buiten de macht van Partijen ligt en welke bij het sluiten van de overeenkomst niet was of voorzien had moeten worden en welke iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet. Ook kan geen van de Partijen aanspraak maken op het vergoeden van schade als gevolg van overmacht. Er is sprake van overmacht als Marotura wordt gehackt en daardoor haar Diensten en de opdracht niet (tijdig) kan uitvoeren.

 

Artikel 8. Geheimhouding

Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende Partij weet of had moeten weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 9. Intellectuele eigendom

9.1. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Marotura verleende diensten berusten bij Marotura. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal daarop geen inbreuk maken.

9.2. Indien door Opdrachtgever aan Marotura verstrekte bronmaterialen, waaronder afbeeldingen, zijn beschermd door enig recht van intellectueel eigendom, staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Marotura in het kader van de Overeenkomst. Marotura kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortvloeiende uit het gebruik van bronmaterialen, bijvoorbeeld indien later komt vast te staan dat inbreuk is gemaakt op enig recht van intellectueel eigendom.

9.3. Marotura heeft het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief open source software, bij de ontwikkeling van de werken. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde werken bij Opdrachtgever. Marotura zal Opdrachtgever informeren over de van toepassing zijnde licentieVoorwaarden. Marotura zal ervoor zorgen dat er voldoende licenties zijn voor alle componenten die gebruikt worden.

9.4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de ontwikkelde werken te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking aan een derde te stellen, ook niet als de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of in geval van en in combinatie met een verkoop van de betreffende bedrijfsonderdelen of -activiteiten van Opdrachtgever.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Marotura aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.

10.2. Indien Marotura toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst, dan is Marotura nooit tot meer schadevergoeding verplicht dan vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Marotura voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

10.3. Marotura is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of Materialen door Opdrachtgever en schade wegens door Marotura gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt.

10.4. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen zal worden uitgekeerd, is gelijk aan de laagste van de volgende bedragen: a) het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW), of b) 5.000 euro. Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. Deze maximumbedragen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Marotura.

10.5. De aansprakelijkheid van Marotura wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Marotura onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Marotura ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Marotura in staat is adequaat te reageren.

10.6. In geval van een onrechtmatige daad door Marotura of een werknemer of ondergeschikte waarvoor zij rechtens aansprakelijk gehouden wordt, is Marotura slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid. Aansprakelijkheid voor andere schade wordt op grond van art. 6:170 B.W. uitdrukkelijk uitgesloten.

10.7. Opdrachtgever vrijwaart Marotura voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Marotura geleverde zaken, Materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, Materialen of resultaten.